Sivile saker.

Vår honorarberegning er basert på tidsforbruket i den enkelte sak. Vår veiledende timepris ligger i området kr 1.500,- til kr 2.500,- pluss merverdiavgift. Vi forbeholder oss rett til i spesielle tilfeller å kunne gå så vel under ovennevnte minstepris som over ovennevnte maksimalpris pr. time. Timeprisen avtales ved inngåelse av oppdraget.

Straffesaker.

I de fleste saker dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Retten dekker alltid salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning, før det er tatt ut tiltale, må klienten vanligvis med mindre det foreligger særlige grunner, dekke salæret. Salæret kan kreves erstattet hvis saken henlegges.

Fri rettshjelp.

For noen sakstyper kan klienter innvilges fri rettshjelp og / eller fri sakførsel. Da vil det offentlige dekke det vesentligste av advokatens salær og utgifter. Forutsetningen er at klienten ikke har for høy inntekt og / eller formue. Nærmere info på www.fri-rettshjelp.no

Forsikringsdekning.

De fleste hjemforsikringer har en rettshjelpsdekning for en del sakstyper. Salæret dekkes da delvis av forsikringsselskapet.